สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

โทรศัพท์ 0 4336 3588

โทรสาร 0 4320 2488

Email: haomkku@gmail.com

Unit of Occupational Medicine

Department of Community Medicine

Faculty of Medicine, Khon Kaen University

123 Mittraphap, Khon Kaen, Thailand 40002
Tel: +66 4336 3588

Fax: +66 4320 2488
Email: haomkku@gmail.com

© OMKKU

Oral Presentation

Whether or not you are used to making presentations at conferences and meetings, your presentation at OHHCW 2017 will be an exciting opportunity to demonstrate your work to colleagues from around the world.

There are 8 - 10 presentations per session. Each presentation is 8 minutes, followed by 2 minutes for questions. Time is allocated at the end of the session for general discussion. A Chairperson will coordinate the session.

 • Presenters should be prepared to start at 15:00 on Wednesday and 16:00 on Thursday. Currently, we are unable to inform a specific day or time of presentation. Note carefully the time and location of your session as listed in the program which will be announced at mid - October;

 • Hand in your PowerPoint presentation at the Speaker Preview Room on CD or USB device preferably the day before, but a minimum of 2 hours before your presentation. It will be pre-loaded onto the computer in your presentation room. You should use the computer provided;

 • It is not possible to use your own computer;

 • Software used is MS Office.  If you design your presentation in any other format you must take your presentation to speaker preview to ensure it will run on the equipment provided.

 • Proceed to your presentation room at least 15 minutes before the scheduled start of the session and introduce yourself to the chairperson;

 • Keep strictly to the time allocated for your presentation. The chairperson will ask you to stop when your time limit has expired;

Mounted Poster Presentation

Posters are a useful method of communicating ideas about your work, they are mounted throughout the Conference.

 • Prepare a PORTRAIT poster of A0 size (width 841 mm., length 1,189 mm.).

 • Please bring your poster with you – do not send it to us in advance.

 • You will be allocated a specific poster board number in the final program which will be on the website at mid - October.

 • Posters can be mounted on Monday, November 27 from 14:00 - 18:00 or by 08:00 on Tuesday, November 28. A poster board will be provided, labelled with the poster number, title and authors. Fixing materials will be provided (Double sided scotch tape). Please do not affix posters to any place other than the board to which it has been allocated, and use only the fixing material supplied.

 • Posters should be removed by 19:00 on Thursday, November 30. Remaining posters will be removed.

 • Presenters are encouraged to be available by their poster at poster viewing period and/or some time during lunch. A handout with the key messages of your poster and your contact details is helpful, and you are encouraged to bring some with you.

Full Papers Submission

All authors with accepted papers (orals and posters) at OHHCW 2017 are invited to submit an extended version of their paper for the conference proceedings (possible JOURNAL OF THE MEDICAL ASSOCIATION OF THAILAND), supplementing issue on October 2018. High quality paper will be selected. Page charge will probably be required. We recommend that you review the About the Journal page for the journal's section policies, as well as the Author Guidelines.

 

Full manuscript must be submitted to editor by 15th December 2017.The full papers should be written in English.

Abstracts