สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

โทรศัพท์ 0 4336 3588

โทรสาร 0 4320 2488

Email: haomkku@gmail.com

Unit of Occupational Medicine

Department of Community Medicine

Faculty of Medicine, Khon Kaen University

123 Mittraphap, Khon Kaen, Thailand 40002
Tel: +66 4336 3588

Fax: +66 4320 2488
Email: haomkku@gmail.com

© OMKKU

Dear Colleagues:

 

We wish to invite the members of the Scientific Committees on Occupational Health for Health Workers and Women, Health and Work along with all other professionals interested in the health and safety of healthcare workers to participate in the 10th International Joint Conference on Occupational Health for Health Workers to be held in Khon Kaen, Thailand on November 28 - 30, 2017, with pre-conference workshops on November 27, 2017.

 

The theme of the conference is “Health & wellbeing in the health care sector; addressing current threats to workers; (health worker safety = patient safety)”. We are planning to make this a truly international collaboration with participation from our colleagues from WHO, PAHO, ILO along with colleagues from Southeast Asia.

 

The scientific program will include discussions on the critical shortage of Health Care Workers, importance of health and safety, basics of a health and safety program and specific topics of risk in the health care workplace. Health care workers, administrators of health care institutions, Ministers of Health and administrators of local and international health care organizations will meet to discuss these important issues concerning the health and safety of our Health Care Workforce.  We also plan to have several pre-conference workshops.

 

Save the date and come to the 10th International Conference on Occupational Health for Health Workers.

It will be our pleasure to host you in Khon Kaen.

Welcome

Ruddy Facci

Chair

ICOH SC OHHCW

Julietta Rodriguez-Guzman

Chair

ICOH SCWH&W

Charnchai Panthongviriyakul

Dean

Faculty of Medicine, KKU

Adul Bandhukul

President

AOED, THAILAND

Chantana Padungtod

Director

BOED-DCC, MOPH, THAILAND