สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

โทรศัพท์ 0 4336 3588

โทรสาร 0 4320 2488

Email: haomkku@gmail.com

Unit of Occupational Medicine

Department of Community Medicine

Faculty of Medicine, Khon Kaen University

123 Mittraphap, Khon Kaen, Thailand 40002
Tel: +66 4336 3588

Fax: +66 4320 2488
Email: haomkku@gmail.com

© OMKKU

          ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และด้านความปลอดภัยในการทำงาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมวิชาการ "การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OH&S) และสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล (ENV) รุ่นที่ 16 เรื่อง การบริหารและการจัดการระบบอาชีวอนามัย และความปลอดภัยใน SIMPLE : เพราะ SIMPLE เป็นเรื่อง SIMPLE"

         

          ทั้งนี้ได้มีจัดการอบรมไปแล้วทั้งหมด 15 รุ่น มีผู้เข้าร่วมอบรมจาก 77 จังหวัด 640 โรงพยาบาลและโรงพยาบาลในเครือของไทยจากประเทศกัมพูชาอีก 1 แห่ง มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้นจำนวน 3057 คน โดยผู้เข้าประชุมประกอบด้วย แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักวิชาการสาธารณสุข ฝ่ายบุคคล ผู้บริหารโรงพยาบาล และอื่น ๆ

วัตถุประสงค์การอบรม

เพื่อการวางแผนและเขียนแนวปฏิบัติ

  • ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและการทำงาน

  • ด้านสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากร

การใช้ Social Media ได้อย่างปลอดภัย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

       ผู้เข้าอบรมมีความรู้และสามารถนำความรู้ไปพัฒนาการบริหาร personnel safety ที่สอดคล้องกับ patient safety ได้จริง

การอบรมนี้เหมาะสำหรับ

  • ผู้บริหารโรงพยาบาล

  • แพทย์, ทันตแพทย์, เภสัชกร, พยาบาล

  • นักวิชาการสาธารณสุข, ผู้ที่รับผิดชอบงานบริหารความเสี่ยง, งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย, งานอนามัยสิ่งแวดล้อม, และงานบุคคล

ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท

**หมดเขตรับสมัคร 20 กรกฎาคม 2562**