สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

โทรศัพท์ 0 4336 3588

โทรสาร 0 4320 2488

Email: haomkku@gmail.com

Unit of Occupational Medicine

Department of Community Medicine

Faculty of Medicine, Khon Kaen University

123 Mittraphap, Khon Kaen, Thailand 40002
Tel: +66 4336 3588

Fax: +66 4320 2488
Email: haomkku@gmail.com

© OMKKU

ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท

**หมดเขตรับสมัคร 20 กรกฎาคม 2562**

ขั้นตอนการสมัคร

วิธีการชำระค่าลงทะเบียน

 

การชำระค่าลงทะเบียนโดยการโอนเงินเข้าบัญชี

ชื่อบัญชี: ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์
ธนาคาร: ไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น
เลขที่บัญชี: 551 - 201101 - 8

ค่าลงทะเบียน: 3,500 บาท

*** กรุณาส่งสำเนาการโอนเงินที่มีชื่อผู้สมัคร (หรือเขียนชื่อเพิ่มบนสลิปใบโอนเงินให้ชัดเจน) ถ่ายรูป หรือ scan ***
ส่งมาที่ email: haomkku@gmail.com
กรุณากำหนดหัวเรื่อง (Subject): ส่งสลิปใบโอนเงิน (ชื่อ - นามสกุล)

 

Registration