สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

โทรศัพท์ 0 4336 3588

โทรสาร 0 4320 2488

Email: haomkku@gmail.com

Unit of Occupational Medicine

Department of Community Medicine

Faculty of Medicine, Khon Kaen University

123 Mittraphap, Khon Kaen, Thailand 40002
Tel: +66 4336 3588

Fax: +66 4320 2488
Email: haomkku@gmail.com

© OMKKU

Travel information

เครื่องบิน

ท่าอากาศยานขอนแก่น อยู่ห่างจากสถานที่จัดประชุมประมาณ 9 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที ท่านสามารถโดยสารรถขนส่งสาธารณะ และ Taxi มายังสถานที่ประชุมได้

รถไฟ

สถานีรถไฟขอนแก่น มีรถไฟจากกรุงเทพมหานครทุกวัน ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Tel : 0 2223 7010 หรือ 0 2233 7020 ต่อ 4311 - 3

Website: www.thairailwayticket.com

รถโดยสาร

สถานีขนส่งขอนแก่น มีรถโดยสารประจำทางจากหลายจังหวัดมายังขอนแก่น ซึ่งการเดินทางจากกรุงเทพมหานครจะใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมง ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Nakhonchai Air bus

การเดินทางในเมืองขอนแก่น

นครขอนแก่นมีระบบขนส่งสาธารณะที่ทันสมัยและปลอดภัย ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเส้นทางเดินรถสาธารณะได้ที่ www.khonkaencitybus.com

นอกจากนี้แล้ว ท่านสามารถโดยสารรถตุ๊กตุ๊ก GrabTaxi หรือ All Thai Taxi ได้ด้วย