สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

โทรศัพท์ 0 4336 3588

โทรสาร 0 4320 2488

Email: haomkku@gmail.com

Unit of Occupational Medicine

Department of Community Medicine

Faculty of Medicine, Khon Kaen University

123 Mittraphap, Khon Kaen, Thailand 40002
Tel: +66 4336 3588

Fax: +66 4320 2488
Email: haomkku@gmail.com

© OMKKU

Registration Desk

The registration desk will be located on the Ground Floor, Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel. You will collect your name badge, satchel and program from the Registration Desk. We recommend you collect your registration pack prior to the Opening Ceremony on Tuesday 28 November 2017.

Name Badges

For security purposes, delegates, speakers and exhibitors are asked to wear their name badges to the sessions.

Catering

Morning tea, lunch and afternoon tea will be available during the Conference and is included in your registration fee. Please refer to the program for catering times.

Dietary Requirements

If you have advised the Conference Secretariat of special dietary requirements, please speak to a member of the catering staff during the designated break times. Menus have been selected to cater to most dietary requirements and venue staff will have a full list of those with special dietary requirements.

Onsite information