สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

โทรศัพท์ 0 4336 3588

โทรสาร 0 4320 2488

Email: haomkku@gmail.com

Unit of Occupational Medicine

Department of Community Medicine

Faculty of Medicine, Khon Kaen University

123 Mittraphap, Khon Kaen, Thailand 40002
Tel: +66 4336 3588

Fax: +66 4320 2488
Email: haomkku@gmail.com

© OMKKU

รศ.นพ.โศภณ นภาธร

 • หัวหน้าคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 • อดีต คณบดี คณะแพทยศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

​นพ.อรรควิชญ์ หาญนวโชค

 • แพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน
  แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว
  คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

 • แพทย์อาสาแพทยสภา ประเทศเนปาล

 • เจ้าของ FB Page หมอๆ ตะลุยโลก

นพ.คณพล ภูมิรัตนประพิณ

 • อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคผู้สูงอายุ

 • แพทย์อาสา ประเทศเคนยา

 • CEO and Co-founder, iamdr Co,. Ltd.
  ผู้พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศไทย เช่น Health
  at Home

 • วิทยากร Startup Thailand 2016

SPEAKERS